O Idea Trade

Najważniejszym elementem naszych działań są wizyty studyjne i konferencje dla managerów szpitali, realizowane od 2015 roku w ramach Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Tradycyjnie gośćmi są również przedstawiciele uczelni medycznych, samorządów, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.

Jesteśmy wydawcą cyklicznych Raportów „Bezpieczny Szpital Przyszłości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Publikują w nich prezesi i dyrektorzy NFZ, ZUS, CIOP oraz najlepszych polskich szpitali.

Co roku podsumowaniem konferencji i wizyt studyjnych jest debata „Wyzwania zdrowotne” z udziałem dyrektorów szpitali – inicjatorów Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości oraz decydentów z NFZ, Ministerstwa Zdrowia i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W celu promocji pozytywnych działań w ochronie zdrowia zainicjowaliśmy Konkurs „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”.
5 października 2023 roku rozstrzygnięta została 6 edycja tego wydarzenia.

Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Nominacje składać mogą szpitale, organa samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne. Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której zaproszone zostały osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia.

Naszym autorskim projektem jest program „I ty będziesz seniorem”, objęty patronatem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. W ramach działań prowadzimy szkolenia i warsztaty na temat zdrowego starzenia się, z wykorzystaniem kombinezonu wieku senioralnego, symulującego kluczowe choroby i ograniczenia osób w podeszłym wieku.

Inicjujemy projekty związane z rekreacją i zdrowym stylem życia, we współpracy z wybitnymi sportowcami, m.in. wielokrotnym medalistą olimpijskim Robertem Korzeniowskim.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IDEA TRADE M. MALINOWSKI D.SZAFRAŃSKI sc z siedzibą w Warszawie,
  00-020, ul. Chmielna 2/31
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Marcin Malinowski, m.malinowski@ideatrade.pl, +48 510 024 765
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zaufali nam: